Skip to content

کلاس های زبان

بسیاری از دانشجویان در درسدن دوست دارند با زبانها و فرهنگ های جدید آشنا شوند، متاسفانه همه زبانها برای تحصیل در دانشگاه ارائه نمی شوند. بنابراین مهاجران میتوانند دانش خود مربوط به زبان و فرهنگ کشورشان را به دانشجویان علاقه مند انتقال دهند.
ما کلاسهای فارسی و عربی را ارائه میدهیم