Skip to content

مجموعه رویدادها

ما به دفعات رویداد های متنوعی را با موضوعات مهاجرت و تبادل بین فرهنگی سر و کار دارند و همچنین بر اساس نیاز مخاطبان می‌باشند، برگزار میکنیم. در گذشته ما جلسات نمایش فیلم های سینمایی و شبهایی برای بازی کردن، پیاده روی و جلسات بحث و گفتگو و همچنین جشن های بین المللی را برگزار کرده‌ایم