Skip to content

شب آشپزی بین المللی

یکبار در ماه ، به همراه سرویس کمک رسانی مالتزر، ما یک شب آشپزی بین المللی در کافه کودکان و نوجوانان لوئیز در قسمت نوی اشتات ارائه میدهیم. از همه دعوت به عمل می‌آید که با هماهنگی با تیم ما، دستور پخت یک غذای محلی را آماده کنند و در نهایت همگی با هم غذا را حاضر میکنیم.
این مراسم در چهارشنبه اول هر ماه از ساعت هفت تا ده شب برگزار میشود. تاریخ های دقیق را میتوانید در وبسایت ما یا در صفحه فیسبوک ما مشاهده کنید