Skip to content

جلسات تکالیف

از اواخر سال ۲۰۱۶، تیم ما اقدام به برگزاری جلسات آزادی کرد که در آن به صورت داوطلبانه به پناهندگان در انجام تکالیف خود کمک میشود.
علاوه بر کمک در تکالیف، این جلسات محلی هستند که فرد میتواند در یک فضای آرام به زبان آلمانی صحبت کند و تمرین کند.