Skip to content

پروژه های ما

تیم ما در حال حاضر روی پروژه های زیر کار میکند:

  • جلسات تکالیف
  • برنامه بادی
  • کلاس های زبان
  • شب آشپزی بین المللی
  • مجموعه رویدادها